Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

Sirküler No  2022/165
Resmi Gazete Tarihi  06/04/2022
Resmi Gazete Sayısı  31801
Konu  Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Konunun Özeti;

06.04.2022 tarih ve 31801 sayılı Resmi Gazete’de “Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğ ile zirai karantina kontrolüne tabi bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinin yapılabileceği Gümrük Müdürlükleri arasına Ordu ilinde Ünye Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.

 

Metnin bütün hali aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

 

 

6 Nisan 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31801

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından:


TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN 

GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ 

YAPMAYA YETKİLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNİN 

BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


MADDE 1- 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin Ek-4’ünde yer alan listeye (52) numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

53

Ordu

Ünye Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

Saygılarımızla,
Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği
Hukuk Departmanı