İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/13) Hk.

Sirkü No  2022/197
Resmi Gazete Tarihi  13/05/2022
Resmi Gazete Sayısı  31834
Konu  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/13)

 

Konunun Özeti;

13.05.2022 tarih ve 31834 sayılı Resmi Gazete’ de “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/13)” yayımlanmıştır.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğ ile;

  • Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti ve Hong Kong menşeli “yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları” cinsi eşya ithalatında uygulanan mevcut önlemler için başlatın Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasının tamamlandığı,
  • 7010.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında bulunan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli  “Yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapakları” cinsi eşya için Dampinge Karşı Önlemin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde uygulanacağı belirtilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Üreticiler

Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/Kg)

 
 

7010.20.00.00.00

Yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapakları

Çin Halk Cumhuriyeti

Bütün üretici/ihracatçılar

0,52

 
 
 
 

 

İlgili müşterilerimiz ile paylaşılmak üzere, metnin bütün hali aşağıda ve ekte bilgilerinize sunulmuştur;

 

 

 

13 Mayıs 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31834

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:


İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2022/13) 

  

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 16/4/2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/21) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti ve Hong Kong menşeli “yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ç) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

d) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 17/4/2016 tarihli ve 29687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/10) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Üreticiler

Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/Kg)

 

 

7010.20.00.00.00

Yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapakları

Çin Halk Cumhuriyeti

Bütün üretici/ihracatçılar

0,52

 

 

 

 

Uygulama

MADDE 5- (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tabloda belirtilen eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız

 

 

Saygılarımızla,
Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği
Hukuk Departmanı

ithalatta-haksiz-rekabetin-onlenmesine-iliskin-teblig-teblig-no-202213-hk-.pdf